بخشنامه شرایط عمومی پیمان در خصوص جایگزینی پیمانکار

29
0

بخشنامه جدید کان لم یکن شدن بند۲-/پیوست بخشنامه شرایط عمومی پیمان سه عملی در خصوص جایگزینی پیمانکار (معروف به اقاله پیمان )

با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و الزام رعایت تشریفات مطابق قانون مذکور و آیین نامه های مربوطه ارجاع کار و انعقاد قرارداد کلیه دستگاه های مشمول بر اساس فرآیند های تعریف شده انجام می پذیرد.علی ایحال با توجه به موارد فوق، بند ۲-۲ پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/ ۵۴-۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۳ با عنوان:

« دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات مربوط به آن ها»

با موضوع جایگزینی پیمانکار که موجب ابهام برای دستگاه های اجرایی گردیده بود. با توجه به تعارض با قواعد آمره در حقوق عمومی و قانون، فاقد اعتبار و کان لم یکن است. بدیهی انجام معامله و انعقاد قرارداد برای دستگاه های مشمول قانون ( و اصلاحات بعدی در قوانین دیگر)، صرفا از طریق قانون برگزاری مناقصات و مقررات مرتبط میسر خواهد بود.

در صورت بروز شرایط خاصی که ادامه پیمان با پیمانکار مقدور نشود. مطابق مفاد پیمان در خصوص خاتمه یا فسخ اقدام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *